Výpůjční řád
Sem vložte podnadpis

 • DVD, CD, Knihy jsou zapůjčovány členům ZO ČSV a zájemcům o                      včelařství v regionu ZO.
 • Tituly se půjčují na dobu 1 měsíce, po domluvě je možné tuto dobu                     prodloužit.
 • Půjčování je bezplatné.
 • ZO ČSV může odmítnout výpůjčku nebo požádat o vrácení věci půjčené i        před skončením určené zápůjční doby.
 • ZO ČSV je povinna předat věc vypůjčovateli ve stavu způsobilém k                  řádnému užívání.
 • Vypůjčovatel je povinnen vrátit vypůjčenou věc ve stavu odpovídajícímu          běžnému opotřebení, nejpozději do konce zápůjční doby.
 • O výpůjčku se žádá s dostatečným předstihem. V případě více zájemců             na jednu věc v jednom termínu rozhodne o půjčení předseda ZO ČSV.
 • Vypůjčovatel je povinen při převzetí věci se přesvědčit o stavu vypůjčené         věci.
 • Při zapůjčení DVD, CD nebo knihy je požadována záloha
 • Záloha je stanovena dle kupní ceny a opotřebení.
 • V případě, že DVD, CD nebo kniha bude vrácena včas a nebude                         poškozena či znečištěna, vrátíme Vám zálohu v plné výši.
 • V případě poškození, ztrátě nebo zničení vypůjčené věci nebude                       vypůjčovateli záloha vrácena.
 • Vypůjčovatel je povinen věc vrátit, jakmile ji nepotřebuje, nejpozději však        do konce dohodnuté zápůjční doby.
 • Pokud nebude předmět půjčky vrácen do stanovené výpůjční doby, bude        považován za ztracený nebo zničený. Záloha bude použita na koupi                  nového titulu.
 • Není-li dohodnuto jinak, nesmí být vypůjčená věc přenechána                            vypůjčovatelem k užívání jinému uživateli.
 • Pořizování kopií CD a DVD je zakázáno.
 • Vypůjčovatel je povinen se seznámit s výpůjčním řádem, tento                          dodržovat, což potvrdí svým podpisem.
 • Fond knihovny je tvořen tituly,jejichž majitelem je Josef Vala. O zapůjčení          se je třeba dohodnout s předsedou emailem: vala-drevos@seznam.cz